לקוחות יקרים הודעה חשובה. שעות פעילות בימי ראשון עד חמישי מ7:30-17:00 וימי שישי וערבי חג מ7:30-13:00

תקנון האתר

דף הבית תקנון האתר

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

אתר אוריאלי סחר  (“האתר”) מכבד את פרטיותך ומתחייב לשמור עליה בכל דרך.

מדיניות הפרטיות להלן, סוקרת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת חברת אוריאלי סחר  בע”מ ו/או מי מטעמה (“אוריאלי סחר “) במידע האישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר או המוצעים באתר, ייתכן ותתבקש לספק לאוריאלי סחר מספר פרטים אודותיך. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת, מספר טלפון ופרטים נוספים (להלן: “המידע האישי“). עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אוריאלי סחר  תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אוריאלי סחר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אוריאלי סחר הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, אוריאלי סחר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שימוש במידע

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. אוריאלי סחר רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

בעת שימוש באתר הינך מוסר מידע אישי אודותיך. כל המידע האישי שתמסור באתר, לרבות שמות, כתובות, טלפונים ודואר אלקטרוני יישמר במאגר המידע של אוריאלי סחר ולא יועברו לכל גורם שלישי ללא הסכמתך למעט כמפורט במדיניות הפרטיות זו, למעט תחת הוראה בחוק או של נציגות שלטונית אשר תחייב אותנו לעשות כן.

הינך מסכים כי נעשה שימוש במידע אישי מזהה אודותיך, ובכל נתון ליצירת קשר כפי שסופק על ידך בהליך הרישום לאתר לשירותים המוצעים באתר, לשיפור מאמצי השיווק וקידום המכירות שלנו, לניתוח דרכי שימוש באתר אינטרנט, לשיפור היצע המוצרים והשירותים שלנו, ולהתאמת התוכן, ההצגה והשירותים המוצעים באתר. שימושים אלה משפרים את האתר ומתאימים אותם בצורה טובה יותר לצרכיך.

שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך יהיה רק לשם קשר בין האתר ובינך. לא יעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך לצרכים עסקיים כאלה או אחרים כדוגמת מאגרי לקוחות או דואר ספאם למעט כאמור במדיניות הפרטיות זו. שימוש בפרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר ייעשה אך ורק לצורך המטרה של השלמת עסקה הקשורה לשירותים המוצעים באתר ויימסרו לצד שלישי (כאמור להלן) רק בכפוף למטרה זו .

 מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

אוריאלי סחר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

כאשר אוריאלי סחר תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש;

כאשר אוריאלי סחר תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

אם אוריאלי סחר תהיה מחויבת לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי;

אם אוריאלי סחר תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין אוריאלי סחר;

בכל מקרה שאוריאלי סחר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

כאשר מדובר במידע אשר מופנה לצורך השלמת עסקה הקשורה לשירותים המוצעים באתר.

במסגרת העברה חוקית של פעילות אוריאלי סחר  לישות אחרת;

בנוסף, יתכן כי בעתיד אוריאלי סחר תרצה להציע לך שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות מטעם צדדים שלישיים. במקרים כאלו, אוריאלי סחר  תבקש את רשותך באשר למסירת המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו בקשר עם שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות שיוצעו באתר כאמור. אוריאלי סחר  לא תעביר את המידע האישי שלך ללא קבלת הסכמתך לכך מראש.

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “צדדים שלישיים“). התכנים אינם מתפרסמים על ידי אוריאלי סחר, או מטעמה ואוריאלי סחר איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת אוריאלי סחר לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או אוריאלי סחר הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. אוריאלי סחר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. אוריאלי סחר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

אוריאלי סחר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולאוריאלי סחר  לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, אוריאלי סחר  אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר אוריאלי סחר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע”י צדדים שלישיים.

זכות לעיין במידע

לידיעתך, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. כמו כן הינך זכאי לדרוש בכתב שהמידע אודותיך יימחק מהמאגר בפרק זמן של עד 30 יום. אם עבר פרק זמן זה הינך זכאי לפנות לבית משפט השלום כדי שיורה לאוריאלי סחר לבצע מחיקה זו. במקרה כזה המידע לא ישמש יותר כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות אלא יישמר על פי דין בלבד.

שינויים במדיניות הפרטיות

אוריאלי סחר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשנה אוריאלי סחר מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע האישי שנמסר על ידך, תודיע לך אוריאלי סחר על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המכילים את השינוי באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

אוריאלי סחר  שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לאוריאלי סחר  את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות אוריאלי סחר  על פי כל דין.
לכל שאלה נוספת בנושא שמירה על פרטיותך אנא צור קשר לכאן : [email protected]

Copyright © 2022 www.uriely.co.il. All Rights Reserved. Created by Catom